Kinder

2018


Salem Sabah 16Salem Mohammad Sabah

.

.

.


Abdallah Ermelat 14Abdullah Ayman Salim Irmeilat

.

.


Laith smLaith Haytham Abu Na’im

.

.

.

.


Ali Kino QuadousOmar Kino Qadous

.

.

.

.


Ameer Abu MusaedHamid Abu Musaed

.

.

.

.


Mus'ab Tamimi portraitMus’ab Tamimi

.

.

.